C-pentue (jatkoa)

GOGATSU KENSHA NO CHÓKICHI  punainen uros VARATTU

GOGATSU KENSHA NO CHIKO, brindle uros VARATTU

GOGATSU KENSHA NO CHINO, brindle uros VARATTU